pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (960 | 33%)
Ne (983 | 34%)

I. Názov

1. Občianske združenie pod názvom Združenie Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, je dobrovoľné, nepolitické, neziskové, záujmové združenie občanov s právnou subjektivitou

2. Skratka názvu združenia je: ZAPP


II. Sídlo

Sídlom združenia je Univerzitné námestie 1, 917 01 Trnava


III. Poslanie a ciele činnosti

1. Cieľom združenia je prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti v oblasti zvyšovania vzdelanostnej úrovne všetkých vrstiev obyvateľstva

2. Za účelom dosiahnutia cieľov združenia vykonáva tieto činnosti:                                    

a) oboznamovanie a účasť verejnosti na riešení otázok verejného zdravotníctva, sociálnej práce a ošetrovateľstva s dôrazom na krajiny tretieho sveta                          
b) služby na podporu rozvoja vzdelávania a výskumu v oblastiach verejného zdravotníctva, sociálnej práce a ošetrovateľstva s dôrazom na krajiny tretieho sveta  
c) odborné poradenstvo vo vzdelávaní a výskume v oblastiach verejného zdravotníctva, sociálnej práce a ošetrovateľstva s dôrazom na krajiny tretieho sveta

3. Združenie sa podieľa na tvorbe a rozširovaní teoretického a praktického poznania v oblasti verejného zdravotníctva, sociálnej práce a ošetrovateľstva s dôrazom na krajiny tretieho sveta pre každého, kto prejaví záujem o ďalšie vzdelávanie.

4. Združenie sústreďuje finančné, materiálne a ďalšie zdroje na podporu :

a) organizovania a usporiadania odborných a vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania

b) riešenia projektov ďalšieho rozvoja a skvalitňovania výchovy vysokoškolsky vzdelaných kádrov so zameraním na verejné zdravotníctvo, sociálnu prácu a ošetrovateľstvo s dôrazom na krajiny tretieho sveta na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

c) prístrojového, materiálneho a informačného zabezpečenia predmetných činností formou finančných príspevkov na získanie týchto zariadení alebo úhrady nákladov za ich používanie (prenájom),

d) publikačnej činnosti v rámci vzdelávacích aktivít formou príspevkov na vydávanej monografií, učebníc, učebných textov a ďalších odborných publikácií,

e) poradenskej a expertíznej činnosti.

f) rozvoj spolupráce so zahraničnými organizáciami a inštitúciami a odborníkmi pôsobiacimi v oblasti verejného zdravotníctva, sociálnej práce a ošetrovateľstva s dôrazom na krajiny tretieho sveta


5. Združenie podporuje efektívnu a účinnú komunikáciu a zdieľanie informácií medzi vzdelávacími inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami, inými občianskymi združeniami a jednotlivcami snažiacimi sa o kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania a iných všeobecno-prospešných činností, ktoré s procesmi vzdelávania súvisia.

6. Združenie dosahuje svoje ciele najmä prostredníctvom uskutočňovania rôznej formy podpory (finančnej i nefinančnej) zo strany podnikateľských subjektov, organizácií a osôb, ktoré súvisia s cieľmi a poslaním združenia.

IV. Členstvo v združení

 1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré
a) súhlasia so stanovami a cieľmi združenia
b) vyplnia a doručia prihlášku za člena do združenia
c) zaviažu sa uhrádzať stanovené členské príspevky za každý kalendárny rok najneskôr do 31.decembra
 1. O prijatí a vylúčení riadneho člena rozhoduje správna rada na základe prihlášky.

 1. Riadne členstvo vzniká dňom zaplatenia členského príspevku.

 1. Dokladom členstva je potvrdenie o členstve vydané správnou radou.

 1. Na návrh správnej rady alebo 60% členov združenia je možné udeliť čestné členstvo v združení. Za čestného člena združenia môže byť prijatá osobnosť, ktorá v podstatnej miere prispieva k zvýšeniu kreditu združenia. Na čestného člena sa nevzťahujú povinnosti platenia vstupného poplatku.

 1. Členstvo v združení môže zaniknúť:

a) vystúpením : členstvo zaniká dňom, v ktorom bolo doručené písomné oznámenie o ukončení členstva správnej rade,
b) úmrtím člena (alebo jeho vyhlásením za mŕtveho), resp. zánikom právnickej osoby,
c) ak člen združenia bol pozbavený svojprávnosti na právne úkony alebo jeho pôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d) ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin v súvislosti s vykonávaním činnosti v združení,
e) ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinností člena združenia,
f) ak člen dlhodobo neplní požiadavky členstva v organizácii (napr. neplatí členské príspevky).
g) zánikom združenia,

V. Práva a povinnosti členov

 1. Člen združenia má právo :

a) podieľať sa na činnosti združenia
b) voliť a  byť volený do orgánov združenia
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich stanovisko
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
 1. Povinnosti člena sú najmä :

a) dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členov združenia
b) plniť uznesenia orgánov združenia
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia
d) uhradiť v stanovenej lehote schválený členský príspevok
e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

VI. Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:

a) zhromaždenie členov,

b) správna rada,

c) štatutárny orgán

d) revízor združenia


2. Zhromaždenie členov združenia (ďalej len “zhromaždenie”) je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú ním volené okrem štatutárnych orgánov.

3. Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné.
4. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada nutných výdavkov.
5. Podrobnosti o štruktúre združenia môže bližšie upravovať štatút združenia vydaný zakladateľmi.

VII. Zhromaždenie členov

 1. Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom združenia a je spoločným stretnutím členov združenia, ktorí majú ku dňu konania ZČ splnené svoje povinnosti voči združeniu, a ktoré rozhoduje o programe a orientácii združenia.


 1. Zhromaždenie členov najmä :

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b) schvaľuje vnútorný, rokovací a volebný poriadok združenia,
c) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,
d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
e) schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia,
f) volí a odvoláva členov správnej rady a ostatných orgánov združenia okrem štatutárnych orgánov a určuje ich počty,
g) rozhoduje o vzniku a zániku združenia.

 1. Zasadnutie zhromaždenia členov zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Správna rada je povinná zvolať zhromaždenie členov do jedného mesiaca, ak o to požiada najmenej 51% riadnych členov. Zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Zhromaždenie členov rozhoduje 3/5 väčšinou prítomných členov.


VIII. Správna rada

 1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný zhromaždeniu členov. Riadi činnosť združenia v oblasti medzi zasadnutiami zhromaždenia členov.

 1. Správna rada má najmenej 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Schádza sa najmenej dvakrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých členov.

 1. Správna rada najmä :

a) volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia,
b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia medzi zasadnutiami zhromaždenia členov,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania zhromaždenia členov,
d) vypracováva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
f) určuje platové pomery zamestnancov združenia,
g) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa zhromaždenie členov nezíde do troch mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia,
h) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.


IX. Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia, volený spomedzi členov správnej rady.

 1. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.

 1. Predseda môže so súhlasom správnej rady delegovať časť svojich právomocí na podpredsedu správnej rady a iných členov združenia.

 1. V prípadoch hodných zreteľa predsedu v plnom rozsahu zastupuje podpredseda.


X. Revízny orgán

 1. Revízny orgán je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu členov.

 1. Funkciu revízneho orgánu vykonáva revízor.

 1. Funkcia revízora je nezlúčiteľná s členstvom v správnej rade.

 1. Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje jej riešenia na ich odstránenie.

 1. Revízor kontroluje dodržiavanie stanov a dáva správnej rade návrh na postup voči členom, ktorí si neplnia svoje povinnosti voči združeniu.

 1. V prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi plní revízor funkciu rozhodcovského orgánu, ak nie je sám spornou stranou.

 XI. Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom v zmysle platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

 1. Zdrojmi majetku sú :

a) vstupný poplatok členov (zápisné),
b) príspevky na vzdelávanie od členov – študentov niektorej z foriem celoživotného vzdelávania,
c) dobrovoľné príspevky,
d) dary,
e) dotácie od samosprávnych orgánov a orgánov štátnej správy určené na činnosť združenia,
f) granty získané na realizáciu projektov,
g) výnosy z majetku,
h) príjmy z činností pri naplňovaní cieľa združenia najmä :
 • účastnícke poplatky na tréningoch, workshopoch, a odborných seminároch,
 • príjmy za publikačnú a vydavateľskú činnosť,
 • príjmy za poradenskú a expertíznu činnosť,
 • výnosy z iných činností v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.

 1. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia a zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Združenie môže podporovať aj aktivity iných organizácií s podobnými cieľmi.

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

XII. Podnikateľská činnosť združenia

Na zabezpečenie vlastných zdrojov združenia je vykonávaná podnikateľská činnosť :

a) vydávanie a predaj periodickej a neperiodickej tlače,

b) reklamná činnosť súvisiaca s činnosťou združenia,

c) poradenská a expertízna činnosť.

XIII. Zánik združenia

 1. Združenie zaniká :

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.

 1. Pri zániku združenia rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky pohľadávky združenia. Zvyšný majetok združenia môže byť použitý výlučne na všeobecno-prospešné a charitatívne účely (s prednosťou jeho odovzdania neziskovým organizáciám s podobným predmetom činnosti).

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia zhromaždením členov združenia.

 1. Organizáciu združenia upravuje vnútorný poriadok združenia a volebný poriadok združenia.

 1. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

ALBERT logo.jpg
Albert SCH untitled.jpg
Webmaster: Jarmila Pekarcikova; http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one